OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto obchodné podmienky platia pre nakupovanie a doručovanie tovaru v internetovom veľkoobchode www.n-conti.sk , www.umelekvety.sk . Obchodné podmienky sú definované základnými právami a povinnosťami v obchodnom vzťahu medzi odberateľom  a dodávateľskou firmou Ing. Peter Németh,
N-Conti, S.H. Vajanského 7, Nové Zámky.

Odberateľmi môžu byť len držitelia Živnostenského oprávnenia, ktorých obchodná činnos
ť súvisí s ďalším predajom tovaru dodávateľa.

Objednávanie tovaru
Tovar je možné objednávať telefonicky, mailom, faxom, alebo prostredníctvom internetového veľkoobchodu.  Odberateľ sa zaregistruje pomocou registračného formulára, kde vyplní potrebné údaje k fakturácii. Tým sa zároveň zaväzuje, že uvedené údaje sú platné a pravdivé. Potvrdenie objednávky je realizované mailom alebo telefonicky zo strany dodávateľa odberateľovi.

Zrušenie objednávky
Odberateľ môže upraviť alebo zrušiť objednávku až do momentu jej vybavenia.

Cena tovaru
Ceny sú uvedené bez DPH. V našom internetovom veloobchode je stanovená minimálna suma pre realizáciu objednávky na 100,- EUR bez DPH. Cena tovaru sa riadi aktuálnym veľkoobchodným cenníkom platným v čase potvrdenia objednávky. Doprava k odberateľlovi je zdarma. Neúčtujeme balné.
Pri množstevných odberoch sa dodávatel môže dohodnút s odberatelom na osobitných cenových a platobných podmienkach.

Spôsob platby

Platbu je možné realizovať hotovostnou formou úhrady pri osobnom odbere od obchodného zástupcu alebo formou platby  faktúrou po dohode s dodávateľom. 

Dodacie podmienky
Objednaný tovar zasielame v čo najkratšom možnom čase prostredníctvom obchodného zástupcu priamo na odberateľom určené miesto.Súčasťtou dodávky tovaru je daňový doklad. Dodávateľ sa zaväzuje informovať odberateľa o predbežnej dodacej lehote.

Nadobudnutie tovaru
Tovar sa považuje za dodaný okamihom prevzatia od obchodného zástupcu. Akékoľvek nedostatky alebo neúplnosť dokumentov je odberateľ povinný oznámiť do 10 dní od prevzatia tovaru, inak sa považuje tovar za riadne dodaný. Vlastnícke právo na tovar prechádza na odberateľa dňom zaplatenia kúpnej ceny tovaru. Dňom zaplatenia je deň pripísania čiastky odpovedajúcej kúpnej cene s DPH na účet dodávateľa.

Ochrana osobných údajov
Vami poskytnuté osobné údaje budú použité výhradne na účely doručenia tovaru a fakturácie. Osobné údaje sú chránené v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a nebudú poskytnuté tretím osobám.

Záverečné ustanovenia
Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi dodávateľom a odberateľom sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej Republiky.


Dodávateľ si vyhradzuje právo meniť tieto obchodné podmienky, o ktorých však musí objednávateľa včas informovať.